Is BHV verplicht voor alle werkgevers?


Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

De BHV verplichting wordt omschreven in de Arbowet.

 • Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.
 • Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers.

BHV verplicht voor alle bedrijven

De BHV verplichting geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heeft u een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV verplichting. Heeft u echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, vakantiehulpen of klanten, dan is BHV verplicht.

Taken BHV

Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15:

 •   Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 •   Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 •   Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. Meer over de BHV taken.

Aantal BHV’ers

Iedere medewerker binnen een bedrijf kan BHV’er zijn of worden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de BHV’er afwezig is. De wet schrijft daarom voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er moet het veilig zijn en moet er iemand in actie kunnen komen bij een calamiteit. Wij adviseren daarom minimaal 2 BHV’ers op te leiden.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. 

Boetes

Houdt u er rekening mee dat de Inspectie SZW hoge boetes kan uitdelen als zij erachter komt dat er BHV niet geregeld is, terwijl BHV verplicht is voor u. 

De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.

In 2013 is een nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt.

De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, zijn:

 • Hogere boetes
 • Hogere straffen bij herhaalde overtreding
 • Stilleggen van bedrijfsonderdelen
 • Last onder dwangsom
 • Geen tussenkomst van de rechter


Welke boetes riskeert u?

Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar www.zelfinspectie.nl en klik rechtsonder op de button ‘Boetes & sancties’. De boetes voor BHV hebben betrekking op de volgende artikelen uit de Arbowet:

 • Artikel 3, lid 1, paragraaf e
 • Artikel 15

Uiteraard moeten de boetes niet de reden zijn waarom u BHV regelt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en klanten.

Wat moet ik nu regelen?

Wilt u als ondernemer weten wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van de sociale wetten en regels? Wilt u weten wat u moet regelen? Kijk dan op www.zorgwijzer.nl. Klik op de situatie die bij u hoort en u heeft in een paar stappen de juiste informatie.


Wat is de boete als BHV niet is geregeld?

Wanneer je als werkgever geen bedrijfshulpverlener(s) hebt opgeleid kun je flinke boetes verwachten van de inspectie.
Als werkgever ben je verplicht om BHV’ers op te leiden zodra je personeel in dienst neemt. Hoeveel BHV’ers ligt aan je Ri&E, in deze risico inventarisatie en evaluatie, welke beoordeeld moet zijn door een Arbodienst, moet beschreven staat hoeveel BHV’ers je moet opleiden.
Wanneer de inspectie hierin onjuistheden vinden of wanneer je überhaupt geen BHV’ers hebt opgeleid kunnen ze je een boete geven, deze variëren tussen de €750,00 en €3.750,00.

Een aantal BHV’ers opleiden is misschien kostbaar, maar weegt niet op tegen de risico’s die je neemt wanneer je het niet doet.